Techninė priežiūra

Statybų techninės priežiūros veikla apima šias paslaugas:

  • Priežiūra, kad statybos vyktų pagal projektą;
  • Faktiškai atliktų darbų kiekių skaičiavimas;
  • Darbų kokybės ir įgyvendinimo kontrolė;
  • Naudojamų medžiagų kontrolė;
  • Techninės statybos priežiūros vedimas.

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statinio techninės priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

Statinio techninę priežiūrą sudaro:

  • nuolatinis statinio būklės stebėjimas;
  • statinio periodinės ir specializuotos apžiūros;
  • pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas;
  • remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

Nuolatiniai statinio stebėjimai vykdomi ne rečiau kaip kartą per mėnesį, stebėjimus atlieka statinio techninis prižiūrėtojas arba, kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, darbuotojas, kuriam yra pavesta vykdyti nuolatinius statinio stebėjimus. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.